Giống lúa chất lượng VS1

VS1 Là giống lúa thuần chất lượng.ngắn ngày.
Cao cây từ 100-110 cm, phiến lá đứng, dầy, lá đòng lòng mo, đẻ nhánh khá, khóm gọn.
Chất lượng gạo tốt, trong, cơm mềm, vị đậm, có mùi thơm nhẹ.
Tiềm năng năng suất từ 65-70 tạ/ha.
Chống đổ tốt, chống chịu khá với một số sâu bệnh hại chính (đạo ôn, khô vằn, bạc lá…), khả năng thích ứng rộng, thích hợp chân đất tốt, có điều kiện thâm canh, đất vàn, vàn cao

Giống lúa chất lượng VS1