Giống lúa lai code TH3-4

Chiều cao cây 95-105 cm, góc lá đòng hẹp, lá bản lá rộng, màu xanh đậm. Bông to dài, hạt nhỏ dài sít. Tiềm năng năng suất 85 – 95tạ/ha.
Gạo ngon, cơm trắng, xốp đậm, tỷ lệ gạo xát > 70%.
Chống chịu sâu bệnh khá, kháng bệnh đạo ôn, nhiễm nhẹ khô vằn, bạc lá, chịu lạnh khá, chống đổ tốt, chịu hạn, chua phèn và chịu thâm canh.

Giống lúa lai code TH3-4