Giống ngô lai đơn code LVN4

Là giống trung bình sớm, thời gian sinh trưởng vụ Xuân 118-120 ngày; vụ Hè Thu 85- 90 ngày; vụ Thu Đông 90-110 ngày.
Chiều cao cây 170-200 cm, chiều cao đóng bắp 80-100cm. Lá xanh đậm, bền đến khi thu hoạch.
Tiềm năng năng suất 8-10 tấn/ha.
Ít nhiễm sâu bệnh, thích ứng rộng, chịu thâm canh.
LVN4 có thể trồng vào nhiều vụ, nhiều vùng, cần bố trí theo thời vụ tốt nhất ở mỗi địa phương,

Giống ngô lai đơn code LVN4