HTX dịch vụ nông nghiệp cần mở rộng sản xuất, kinh doanh

Bên cạnh đó, hiểu rõ vị trí, vai trò của HTX, cách thức tổ chức HTX kiểu mới, các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển HTX. Cùng với đó, cần tập trung củng cố đội ngũ xã viên HTX. Đối với các HTX đã tổ chức tốt các khâu dịch vụ sẵn có, cần mở thêm một số dịch vụ mới, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.

HTX dịch vụ nông nghiệp cần mở rộng sản xuất, kinh doanh

Ngày 22-12, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm “Nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp quy mô xã, thôn”.

Theo báo cáo Liên minh HTX thành phố, hiện trên địa bàn Hà Nội có tổng số 978 HTX dịch vụ nông nghiệp, trong đó có 665 HTX dịch vụ nông nghiệp hoạt động theo quy mô xã, còn lại là HTX nông nghiệp hoạt động theo quy mô thôn, liên thôn. Các HTX dịch vụ nông nghiệp đã thu hút hơn 1 triệu xã viên tham gia. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, dù hoạt động theo quy mô xã, hay quy mô thôn, liên thôn, các HTX dịch vụ nông nghiệp đều đang gặp phải rất nhiều khó khăn, như: thiếu vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh; chất lượng dịch vụ của các HTX quá kém không đáp ứng nhu cầu sản xuất của xã viên; phương án sản xuất kinh doanh còn thụ động, thiếu linh hoạt, sáng tạo…

Từ cơ sở đánh giá trên, buổi tọa đàm đã đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp. Trước hết, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, nhân dân hiểu rõ bản chất của HTX dịch vụ nông nghiệp. Bên cạnh đó, hiểu rõ vị trí, vai trò của HTX, cách thức tổ chức HTX kiểu mới, các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển HTX. Cùng với đó, cần tập trung củng cố đội ngũ xã viên HTX. Đối với các HTX đã tổ chức tốt các khâu dịch vụ sẵn có, cần mở thêm một số dịch vụ mới, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.