Luật Khoa học và Công nghệ

Luật này quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ, quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Luật Khoa học và Công nghệ