Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng củ giống khoai tây

Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu, mức giới hạn, phương pháp kiểm tra và yêu cầu quản lý chất lượng củ giống khoai tây thuộc loài Solanum tuberosum (L.) trong sản xuất và kinh doanh.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng củ giống khoai tây