Tag: Giống lúa lai Nhị ưu

Giống lúa lai Nhị ưu code 86B